SIA „Semko” ( Reģ.nr. LV40003260075, Rostokas ielā 36-13, Rīgā LV-1029. Tālr. +371 67674526, +371 27049639; e-pasts: siasemko@inbox.lv) pilda un ievēro konfidencialitātes tiesību ievērošanas saistības.

Klients apņemas izlasīt šo paziņojumu par konfidencialitāti, lai būtu informēts par to, kā SIA Semko apstrādā Klientu personas datus (personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu).

Konfidencialitātes politika

SIA “Semko” konfidencialitātes politika tiek piemērota personas datu apstrādē, neatkarīgi no tā, kādā veidā (kādā formā) fiziskā persona iesniedz savus personas datus (vai personas datus sniedz trešā persona atbilstoši likumam, atļaujai, piekrišanai): uz papīra, elektroniskā veidā, izmantojot tīmekļa vietni rosela.lv, interneta veikalā, veikalā, utt.

Personas datu apstrādes mērķis.

SIA “Semko” apstrādā tikai tos datus, kas nepieciešami sekojošo pakalpojumu sniegšanai:

Klienta identifikācijai;

Līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

Preču un pakalpojumu sniegšanai;

Pirkumu pasūtījumu apstrādei;

Apkalpošanas kvalitātes celšanai;

Produkcijas apmācīšanas organizēšanai un sertifikātu izsniegšanai;

Iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

Tīmekļa vietnes produktivitātes celšana;

Videonovērošana uzņēmuma telpās drošības nolūkos;

 

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā vai noslēgtajā līgumā norādītā termiņa, vai SIA “Semko” regulējamā termiņa. Personas dati netiek saglabāti ilgāk, nekā nepieciešams, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “Semko” likumīgās intereses.

Ja rodas apstākļi, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama, personas dati tiek dzēsti.

Datu drošība

SIA “Semko”  pilda un piemēro atbilstošos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu maksimālu aizsardzību pret nesankcionētu atklāšanu vai piekļuvi, zudumu, nejaušu piekļuvi un jebkuru citu nelikumīgu Klienta personas datu apstrādi.

SIA Semko darbību Interneta tīklā veic atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā arī atbilstošajai Eiropas Savienības likumdošanai.

SIA “Semko” ir tiesības atklāt Klienta personas datus:

Preču un kurjerpakalpojumu piegādātājiem, ieskaitot jebkurus pasta pakalpojumus;

Ārpakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz informācijas sistēmas;

Servisa garantijas kompānijām;

Partneriem, kas piedalās produkcijas izgatavošanā;

Tiesībsargājošām institūcijām kārtībā, kāda noteikta Latvijas Republikas likumdošanā;

Valsts institūcijām, ja šādas saistības paredzētas piemērojot likumdošanu;

Ārpakalpojumu sniedzējiem parādu piedziņā (ja pušu starpā pastāv šāda vienošanās)

Piekļuve Klienta personas datiem

Fiziskā persona var saņemt piekļuvi saviem personas datiem, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, ievērojot personas datu izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības; normatīvo aktu prasības attiecībā uz pieteikumu saņemšanu un izskatīšanu, nosūtot (pa pastu: Bauskas iela 20, Rīga, LV-1004).

Iesniedzot pieteikumu, fiziskajai personai ir pienākums identificēt sevi tādā mērā, kādā tas nepieciešams, lai ļautu SIA “Semko” pārbaudīt, ka rakstveida iesnieguma pieteicējs ir persona, kuras datus viņš pieprasa. Šajā gadījumā SIA “Semko” izsniedz pieteicējam pieprasīto informāciju.

Citi noteikumi

SIA Semko ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā izmainīt un papildināt Noteikumus. Pircējs saistīts ar Noteikumiem, kuri ir spēkā uz preces pasūtīšanas momentu.

Klientam ir jāiepazīstas ar noteikumiem pirms katra pirkuma. Klienta noteikumus var uzglabāt ilgizturīgā nesējā vai izdrukāt.Iesniedzot savu CV SIA Semko, Klients piekrīt savu datu apstrādei. Klients ir atbildīgs par sava CV saturu un datu apjomu, ko tas satur;

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai SIA Semko pildītu savas juridiskās saistības.

 Personas datu apstrāde uz tiesiska pamata

Personas datu apstrāde notiek, lai īstenotu šajā konfidencialitātes politikā norādīto mērķi, ieskaitot SIA Semko likumīgo interešu īstenošanu (komercdarbības veikšanai), normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecībā uz fizisko personu datu iegūšanu, apstrādi, glabāšanu, nodošanu un tml., kā arī patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasību izpildei.

Klientam nav tiesību izmantot interneta veikala rosela.lv pakalpojumus, neizlasot vai  nepiekrītot noteikumiem.

Ja Klients neievēro Noteikumus, Semko ir tiesības atcelt vai ierobežot Klienta piekļuvi interneta veikalam rosela.lv

SIA Semko ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi interneta veikalam rosela.lv vai pilnībā apturēt interneta veikala darbību.

SIA Semko nesaglabā noslēgtos līgumus.

Interneta veikals rosela.lv ir SIA Semko īpašums un aizsargāts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Tīmekļa rosela.lv vietnes satura reproducēšana, nodošana, glabāšana, modifikācija vai pievienošana (ieskaitot, bet nenorobežojoties: publicētie materiāli, logotipi, attēli, grafiskie attēli utt.) ir aizliegti, ja turētāja autortiesības vai intelektuālais īpašums nedod piekrišanu šādai darbībai.Šis aizliegums neattiecas uz satura lejupielādēšanu un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un drukāšanu tikai personiskai (nekomerciālai) lietošanai.

Interneta veikala rosela.lv saturā atļauts norādīt par autortiesībām, atbilstoši pastāvošajai likumdošanai. Ja saturs tiek citēts, tā avotam jābūt norādītam, bet aizliegts demonstrēt, publicēt vai izplatīt preču zīmes vai logotipus, kas iekļauti interneta veikala rosela.lv, bez šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

Ja tiek pārkāptas interneta veikala rosela.lv autortiesības klients var nest atbildību kārtībā, kāda noteikta Latvijas Republikas likumdošanā.

Klientu ērtībām interneta veikalam rosela.lv var būt atsauces uz trešās puses tīmekļa lapām. Šīs atsauces ir paredzētas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkuru informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama, izmantojot tīmekļa veikalu rosela.lv. Trešās personas ir atbildīgas par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās lapās, un Semko nav atbildīgs par kādām neadekvātām vai nepatiesām ziņām.

Apmeklējot trešās puses Web lapas, klientam ir jāiepazīstas ar vietnes lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku.

Informācijas apmaiņai, Semko sazināsies ar Klientu, izmantojot Klienta e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru.