Distances līgums ir likumā noteikta līguma forma, ko piemēro preču tirdzniecībai interneta veikalos (likums “Par patērētāju tiesību aizsardzību” – vispārējie principi un īpaši 10. un 12. pants).

Šis līgums tiek noslēgts starp SIA SEMKO un Klientu, kurš veic preču pirkšanu interneta veikalā pēc adreses: rosela.lv, kas pieder SIA SEMKO (LV40003260075,  tālrunis +371 6767 4526  elektroniskais pasts siassemko@inbox.lv).

Šajā līgumā minētie noteikumi un nosacījumi ir  obligāti Klientam. Stingri iesakām tos rūpīgi izlasīt; un konkrēti, noteikumi attiecībā uz cenu, piegādes termiņiem, atbildību, atgriešanas tiesībām.

Šos nosacījumus papildina spēkā esošā likumdošana un normatīvie akti, kas attiecas uz kontraktiem un preču piegādi patērētājiem.

Vienošanos par pirkumu un piegādi paraksta Klients un SIA Semko pasūtījuma  noformēšanas laikā.

Klienta pasūtījums un līgumattiecības ar Semko ir spēkā, ja Klientam ir vairāk nekā 18 (astoņpadsmit) gadu.

Pasūtījumu izpilda, pie noteikuma, ja  Klients pieņem šādus nolikumus:

1) šajā lappusē norādītos noteikumus.

2) Pasūtījumā norādītās cenas un nodevas.

Šim nolūkam Semko reģistrē Klienta datus: vārdu, adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi pasūtījuma apstrādāšanai.

Līgums tiek noslēgts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Līguma noformēšanas kārtība

Pēc pasūtījuma noformēšanas Klients saņem automātisku apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu interneta-veikalā, uz savu e-pastu. Juridiski saistoša vienošanās stājas spēkā ar brīdi, kad Klients saņem pasūtījuma apstiprinājumu.

Pasūtījuma apstiprinājums ir vienlaicīgi arī rēķins, kurā norādīta apmaksai paredzētā maksājuma summa un pasūtījuma numurs. Klienta pasūtījums nonāk apstrādei tikai pēc rēķina apmaksas. Ja Klients nav saņēmis apstiprinājumu par sava pasūtījuma iestāšanos apstrādē saprātīgā laikā, jāsazinās ar Semko.

Firma Semko neuzņemas atbildību par apstākļiem, ko izraisījušas problēmas vai traucējumi elektroniskajās komunikācijās.

Kā likums, pasūtīto preču piegāde notiek 20 darba dienu laikā.

Piegādes valstis

Šis interneta veikals ļauj klientiem no visām Eiropas Savienības valstīm pasūtīt firmas Semko produkciju.

Preces apmaksa

Samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz Semko Latvia bankas kontu, kāds norādīts pasūtījuma apstiprinājumā. Pasūtījuma numurs jānorāda maksājuma proformā. Bez pasūtījuma numura norādīšanas interneta veikals nevarēs garantēt, ka maksājums tiks pareizi identificēts.

Klienta, kā patērētāja, likumīgās tiesības norādītas Latvijas Republikas likumdošanā.

 Prece

Preču attēliem, kas parādīti vietnē, ir  izziņas raksturs un tie nevar pilnībā  sniegt patiesu informāciju par preces īpašībām un parametriem, ieskaitot krāsas, izmērus un formas. Interneta veikals izmantoja visus iespējamos tehniskos līdzekļus, lai parādītu produktu krāsu pēc iespējas tuvāk faktiskajam. Tomēr faktiskā produkta krāsa var  nesaskanēt ar vietnē sniegto attēlu.

Produkts uzskatāms par defektīvu, ja tas neatbilst pirkšanas-pārdošanas līgumā norādītajam daudzumam, kvalitātei un  parametriem, un/vai, ja to nav iespējams izmantot paredzētajam mērķim.

Ja piegādātā prece ir bojāta, Klientam par to ir jāpaziņo Semko. Klientam ir tiesības izremontēt preci vai nomainīt  bojāto preci bez maksas.

Tiesības atteikties un  atcelt pasūtījumu

Klientam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma 14 (četrpadsmit ) dienu laikā bez iemesla paskaidrošanas. Atcelšanas termiņš beidzas pēc  četrpadsmit (14) dienām pēc tam, kad Klients vai trešā persona, izņemot pārvadātāju, ir saņēmusi pasūtījumu. Ja pasūtījums sastāv no vairākām precēm, kuras iegādātas vairākās partijās, atteikuma tiesības stājas spēkā ar pēdējās preces saņemšanas brīdi.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam jāpaziņo pa elektronisko pastu par lēmumu izstāties no šīs vienošanās, aizpildot preces atdošanas veidlapu (veidlapu).

Pasūtījuma identifikācijas nolūkos, jānorāda vārds un kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), pasūtījuma numurs un prece, ko Klients vēlas atgriezt.

Lai identificētu pasūtījumu, jānorāda vārds un kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), pasūtījuma numurs un prece, ko Klients vēlas atgūt.

Lai ievērotu preces atgriešanas termiņu, Klientam jāpaziņo Semko par līdzekļu atgriešanas tiesību veikšanu pirms iepriekš atrunātā, 14 dienu termiņa beigām.

Preces atgriešanas noteikumi

Atgriežamās preces vērtība tiks atmaksāta Klientam uz norādīto bankas kontu 14 dienu laikā.

Ja Klients atsakās no pirkšanas-pārdošanas līguma, preces ražošanas  brāķa dēļ, Semko garantē visu no Klienta saņemto maksājumu atmaksu, ieskaitot standarta piegādes veida izdevumus (izņēmums ir paaugstinātas vērtības piegāde).

Ja Klients nav norādījis atgriešanās iemeslus, vai par iemeslu ir radušies citi iemesli, izņemot ražošanas brāķi, tad piegādes izdevumus sedz uz Klienta rēķina.

SIA Semko ir tiesības neatmaksāt Klientam naudas līdzekļus līdz atgriežamā produkta vai dokumentu saņemšanas brīdim, kas apliecina atgriežamo preču nosūtīšanu uz adresi: SIA Semko, Bauskas iela 20, Rīga.

Klients atbild par preces kvalitātes saglabāšanu un par preces drošību, atteikuma tiesību darbības laikā.

Interneta veikals patur tiesības atteikt Klientam pieņemt atgriežamo preci un atlīdzināt samaksātos naudas līdzekļus un/vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja atgriežamā prece ir bojāta, neatrodas lietošanas stāvoklī vai ir zaudējusi preces izskatu.

Klients apņemas atgriezt pasūtītās preces zemāk norādītajā adresē bez neattaisnotas aizkavēšanās un jebkurā gadījumā, ne vēlāk kā pēc četrpadsmit (14) dienām, no dienas, kad Klients paziņojis Semko par savu lēmumu atteikties no pirkšana-pārdošanas līguma.

Preču vērtības samazināšanas iemesli

Lai noteiktu preces tipu un tā raksturojumu, Klientam nepieciešams testēt produktu ar pienācīgu piesardzību tāpat, kā to atļauj parastā veikalā.

Iesaiņojumu ar pasūtīto preci jāatver akurāti, bez neatgriezeniskiem bojājumiem.

Preces vērtība var samazināties arī pie tās uzstādīšanas. Ja pēc saņemtās preces iepakojuma atvēršanas Klients konstatējis, ka prece kaut kādu iemeslu dēļ viņam nav piemērota, to nevajag uzstādīt. Jebkura nepienācīga testēšana vai izstrādājuma pārbaude var novest pie tās vērtības samazināšanās, kuru Semko ir tiesības atskaitīt no atgriešanas summas.

Iespējamā atgriežamās preces vērtības samazināšanās tiks noteikta katrā konkrētā gadījumā atsevišķi.

Iegādātās preces jāatgriež uz firmas Semko adresi: SIA SEMKO, Bauskas 20, LV-1004, Rīga, Latvija

Strīdu izskatīšanas kārtība

Kontraktus, kas noslēgti caur šo interneta veikalu, regulē Latvijas Republikas likumi, un jebkurus strīdus, kas saistīti ar līgumiem, noslēgtiem caur rosela.lv interneta veikalu un kurus nevar  atrisināt savstarpējas vienošanās ceļā, tiks nodoti jurisdikcijai Latvijas Republikas tiesā.